lunes, 10 de julio de 2017

SOTA L'ARC DE SANT MARTÍ

Tinc un amic anomenat Lluís. Lluís és més gran que jo. M’agrada tenir amics més grans que jo. Lluís i jo tenim diferències ideològiques i punts de vista divergents en alguns temes. No obstant això, a Lluís i a mi ens agrada molt conversar. Parlar amb algú que difereix del teu pensament és enriquidor, perquè t’ajuda a comprendre la complexitat de la realitat que ens envolta i a créixer en tolerància. Un dia em va dir que jo era una persona amb capacitat d’escolta. Em vaig sentir molt complaguda pel seu comentari. És veritat que m’agrada escoltar els altres però no és menys cert que ell també sap fer-ho. No fa falta que us diga que jo m’estime el Lluís.

Lluís i jo quedem per desdejunar de tant en tant. No ho fem tant com ens agradaria però són trobades que tots dos gaudim. Ja tenim desada alguna anècdota divertida sobre aquestes reunions. La setmana passada ens vam veure una vegada més per trencar el dejuni. En un moment, la conversació va versar sobre la manifestació que tindria lloc en ocasió del World Pride 2017. Lluís va manifestar els seus dubtes sobre l’ostentació i l’exhibicionisme que alguns membres del col·lectiu LGTBI fan en la mal anomenada desfilada. Lluís és un home respectuós que m’estima com sóc i que aprecia la meua dona. Quan el vaig sentir dir-ho, no li vaig contestar. Vaig pensar que potser hauria de conèixer millor un col·lectiu que és tan divers com qualsevol grup humà.  

Potser vaig haver de dir-li que el col·lectiu LGTBI està constituït per gent de tot tipus: persones discretes a les quals els agrada passar desapercebudes o persones a les quals els agrada ser el focus d’atenció; persones que voten a l’esquerra o persones que voten al PP; persones no religioses que desitjarien un Estat laic o persones religioses catòliques practicants. El col·lectiu LGTBI està travessat per tot aquest arc de Sant Martí ideològic. I tots en formen part. Tractar de simplificar una realitat, com poden voler alguns sectors ideològics des d’alguns mitjans de comunicació, és furtar-li riquesa i pluralisme al nostre món.

Efectivament, en la manifestació de l’Orgull Gay hi ha una presència important d’homes mig nus amb cossos apol·linis i de drag queens transgressores i divertides. Ells també formen part del col·lectiu LGTBI i tenen una funció provocadora, no exempta de significat. Durant moltes dècades (massa), les persones homosexuals havíem de romandre silenciades dins dels armaris, érem motiu d’escarni públic i d’acudits de mal gust. Ens ficaven a la presó i ens aplicaven teràpies de reorientació sexual. Que hi ha hagi marietes que facen ostentació de la seua condició és un gest d’alliberament, d’autoafirmació i de visibilitat necessaris. És un gest que fan en nom de tots els que van haver d’estar callats perquè no van tenir cap altra opció. És per això que afirmem que estem orgullosos de la nostra condició i l’expressem lliurement. A la nostra societat, les persones heterosexuals han viscut la seua sexualitat amb naturalitat i normalitat, fet que a una part de la societat se’ns ha negat fins fa ben poc. Això és el que vol dir l’Orgull...

Tots sabem que l’Orgull s’ha convertit en una gran festa carnavalesca en la qual, durant uns dies, tots podem cridar i celebrar qui som realment. Contràriament al que ocorre en Carnestoltes, on són freqüents també homes transvestits davant dels quals ningú no sent cap estranyesa, les caretes cauen per mostrar els autèntics rostres, vessants fonamentals de la personalitat que s’han de normalitzat en la vida diària. Això és el que es vol manifestar a l’Orgull i el que jo vaig haver d’expressar al meu amic Lluís, al qual m’uneix, per damunt de les nostres discrepàncies, un vincle de sincera lleialtat.  

Begoña Chorques Fuster
Professora que escriudomingo, 2 de julio de 2017

BAJO EL ARCO IRIS

Tengo un amigo llamado Luis. Luis es mayor que yo. Me gusta tener amigos mayores que yo. Luis y yo tenemos diferencias ideológicas y puntos de vista divergentes en algunos temas. Sin embargo, a Luis y a mí nos gusta mucho conversar el uno con el otro. Hablar con alguien que difiere de tu pensamiento es enriquecedor, porque te ayuda a comprender la complejidad de la realidad que nos envuelve y a crecer en tolerancia. Un día me dijo que yo era una persona con capacidad de escucha. Me sentí muy complacida por su comentario. Es verdad que me gusta escuchar a los demás pero no es menos cierto que él también sabe hacerlo. No hace falta que os diga que yo quiero a Luis.

Luis y yo quedamos para desayunar de vez en cuando. No lo hacemos tanto como nos gustaría pero son encuentros en que los dos disfrutamos. Ya tenemos guardada alguna anécdota divertida sobre estas reuniones. La semana pasada quedamos una vez más para romper el ayuno. En un momento, la conversación versó sobre la manifestación que tendría lugar a propósito del World Pride 2017. Luis me manifestó sus dudas sobre la ostentación y el exhibicionismo que algunos miembros del colectivo LGTBI hacen en el mal llamado desfile. Luis es un tipo respetuoso que me quiere como soy y que aprecia a mi mujer. Cuando le oí decir aquello, no le respondí. Pensé que quizás debería conocer mejor un colectivo que es tan diverso como cualquier grupo humano.

Quizás debí decirle que el colectivo LGTBI está compuesto por gente de todo tipo: personas discretas a las que les gusta pasar desapercibidas o personas a las que les gusta ser el foco de atención; personas que votan a la izquierda o personas que votan al PP; personas no religiosas que desearían un Estado laico o personas religiosas católicos practicantes. El colectivo LGTBI está atravesado por todo este arco iris ideológico. Y todos forman parte de él. Tratar de simplificar una realidad, como pueden querer hacer determinados sectores ideológicos desde algunos medios de comunicación, es robarle riqueza y pluralismo a nuestro mundo.

Efectivamente, en la manifestación del Orgullo Gay hay una presencia importante de hombres semidesnudos con cuerpos apolíneos y de drag queens transgresoras y divertidas. Ellos también forman parte del colectivo LGTBI y tienen una función provocadora, no exenta de significado. Durante muchas décadas (demasiadas), las personas homosexuales debíamos permanecer silenciadas dentro de los armarios, éramos motivo de escarnio público y de chistes de mal gusto. Nos metían en la cárcel y nos aplicaban terapias de reorientación sexual. Que haya mariquitas que hagan ostentación de su condición es un gesto de liberación,  autoafirmación y visibilidad necesarios. Es un gesto que hacen en nombre de todos los que estuvieron callados porque no tuvieron otra opción. Es por esto que afirmamos que estamos orgullosos de nuestra condición y la expresamos libremente. En nuestra sociedad, las personas heterosexuales han vivido su sexualidad con naturalidad y normalidad, hecho que a una parte de la sociedad se nos ha negado hasta hace muy poco. Eso es lo que significa el Orgullo…


Todos sabemos que el Orgullo se ha convertido en una gran fiesta carnavalesca en la que, durante unos días, todos podemos gritar y celebrar quiénes somos realmente. Al contrario que en el Carnaval, donde son frecuentes también los hombres travestidos ante los que nadie se extraña, las caretas caen para mostrar los auténticos rostros, facetas fundamentales de la personalidad que hay que normalizar en la vida diaria. Esto es lo que se quiere manifestar en el Orgullo y lo que yo debí expresar a mi amigo Luis, al que me une, por encima de nuestras discrepancias, un vínculo de sincera lealtad.

Artículo publicado en el periódico 'Ágora Alcorcón'